Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Živnosť alebo s. r. o.

20/11/2020
Živnosť alebo založenie s.r.o.Pokiaľ uvažujete o začatí podnikania, pravdepodobne si kladiete otázku, či je výhodnejšie podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným alebo otvorenie živnosti. Keďže oba spôsoby majú určité výhody a nevýhody, odpoveď nebude jednoznačná.

Živnosť je rýchlejšia a lacnejšia

Čo sa rýchlosti týka, navrch má jednoznačne založenie živnosti. Zákon stanovuje, že oprávnenie na výkon živnosti Vám vznikne už okamihom kvalifikovaného ohlásenie na živnostenskom úrade. V praxi to znamená, že podnikať môžete ihneď po tom, čo korektne ohlásite prevádzkovanie živnosti príslušnému živnostenskému úradu. Po prijatí ohlásenia vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení v lehote troch pracovných dní.

Naproti tomu založenie s. r. o. obnáša nielen ohlásenie na živnostenskom úrade, ale aj podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, pričom konanie o zápise na príslušnom súde môže v niektorých prípadoch trvať aj niekoľko týždňov. Celý proces založenia spoločnosti tak v praxi trvá priemerne 12 pracovných dní.

Náklady na založenie živnosti pri svojpomocnom ohlásení na živnostenskom úrade predstavujú správny poplatok vo výške 5,- EUR za každú voľnú živnosť (elektronické ohlásenie voľných živností je oslobodené od správneho poplatku) a správny poplatok vo výške 15,- EUR za každú viazanú alebo remeselnú živnosť (pri elektronickom ohlásení je správy poplatok vo výške 7,50 EUR za každú viazanú alebo remeselnú živnosť).

Náklady na svojpomocné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sú niekoľko násobne vyššie a predstavujú poplatky za overenie podpisu u notára alebo na matrike, pokiaľ podpisujúce osoby nepoužívajú kvalifikovaný elektronický podpis, ďalej správne poplatky za ohlásenie živností (viď. odsek vyššie) a súdny poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra vo výške 150,- EUR (od 01.10.2020 je prípustné výlučne elektronické podanie návrhu).

Spoločnosť s ručením obmedzením je bezpečnejšia

Najväčším rozdielom medzi živnostníkom a spoločnosťou s ručením obmedzeným je v tom, že kým živnostník ručí za všetky záväzky z podnikania celým svojím osobným majetkom, spoločníci v s.r.o. ručia za záväzky spoločnosti iba do výšky svojich nesplatených vkladov. Keďže spoločníci svoje vklady do spoločnosti v drvivej väčšine prípadov splatia v plnej výške pri založení spoločnosti, za záväzky spoločnosti tak neručia vôbec.

Na počiatku podnikateľskej činnosti máloktorý podnikateľ uvažuje nad tým, že by ho podnikanie mohlo dostať do finančných problémov, v praxi sa to však bohužiaľ deje.

Keď už nastanú zlé časy a spoločnosť s ručením obmedzeným sa dostane do finančných problémov, konateľ spoločnosti podá návrh na vyhlásenie konkurzu a pokiaľ konal s odbornou starostlivosťou, finančné problémy spoločnosti nevyhnutne nemusia znamenať aj jeho osobné existenčné problémy.

Naproti tomu, ak sa živnostník dostane do finančných problémov so svojím biznisom, spravidla mu pôjde nielen o jeho podnik, ale aj o celý osobný majetok. V minulosti boli napríklad časté prípady, keď v oblasti stavebníctva dochádzalo ku problémom s druhotnou platobnou neschopnosťou a zasiahnutí živnostníci nie vlastnou vinou prichádzali o strechu nad hlavou.

Flexibilnejšie daňové a odvodové zaťaženie v s.r.o.

Oblasť daní a odvodov je komplikovaná a v tomto článku nie je priestor na to, aby sme tu podrobne popísali jednotlivé možnosti, ako optimalizovať svoje daňové a odvodové zaťaženie. Zjednodušene však môžeme uviesť, že pri podnikaní formou spoločnosti s ručením obmedzením prichádza do úvahy viac možností, ako si nastaviť poberanie príjmov z podnikateľskej činnosti tak, aby výsledné daňové a odvodové zaťaženie zodpovedalo čo najlepšie naším predstavám. V praxi častokrát dochádza ku súbehu postavenia spoločníka a konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným s postavením živnostníka alebo zamestnanca. Podnikateľ tak môže napríklad časť príjmov z podnikateľskej činnosti čerpať ako mzdu z pracovného pomeru v spoločnosti a časť príjmu ako podiel na zisku spoločnosti. V prípade podnikania prostredníctvom živnosti je možností na úpravu daňového a odvodového zaťaženia menej.