Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy

Vedenie účtovníctva
Ponúkame Vám vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a súvisiace odborné poradenstvo. Zverte Vaše účtovné, mzdové a daňové povinnosti do našich rúk a sústreďte sa plne na rozvoj Vášho biznisu.

Jednoduché verzus podvojné účtovníctvo

V podvojnom účtovníctve sú povinné účtovať všetky subjekt zapísané v obchodnom registri. Jednoduché účtovníctvo naopak vedú subjekty v obchodnom registri nezapísané.

Účtovná závierka

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície a finančnej výkonnosti podnikateľského subjektu. Tvorí ju súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky a podnikateľ má povinnosť ju zostaviť v zákonom stanovených prípadoch, najčastejšie z titulu ukončenia účtovného obdobia.

Mzdová agenda

Vedenie mzdovej agendy zahŕňa prihlásenie zamestnancov na sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach a aktualizáciu nahlasovaných údajov, ako aj pravidelné spracovanie miezd jednotlivých zamestnancov a súvisiacich zákonných výkazov, hlásení a prehľadov.

Ročné vedenie účtovníctva

Zahŕňa jednorazové odovzdanie účtovných dokladov na zaúčtovanie po skončení účtovného obdobia (roku). Účtovník po ich zaúčtovaní spracuje účtovnú závierku a daňové priznanie ku dani z príjmu právnických osôb.
Pokiaľ je Vaša spoločnosť v podnikateľských začiatkoch, nemá veľké tržby a nie je registrovaná pre DPH, bude Vám postačovať spracovanie účtovníctva jedenkrát ročne. Okrem nižšej celkovej ceny je výhodou ročného vedenia účtovníctva skutočnosť, že nie ste viazaní žiadnym mesačným poplatkom a nemusíte účtovníkovi odovzdávať doklady na zaúčtovanie na mesačnej báze. Nevýhodou ročného vedenia účtovníctva je fakt, že nebudete mať priebežný prehľad o hospodárskom stave Vašej spoločnosti, čo môže vyústiť do zanedbania povinnosti registrovať spoločnosť pre DPH z dôvodu prekročenia zákonného obratu alebo porušenia viacerých povinností v súvislosti s tzv. krízou alebo možným úpadkom spoločnosti podľa konkurzných predpisov.

START MINI COMFORT
Účtovných položiek v cene 30 ks 100 ks 300 ks
Každá ďalšia účtovná položka 1,40 € 1,30 € 1,20 €
Účtovné poradenstvo v cene 1 hod. 2 hod. 3 hod.
Daňové priznanie a účtovná závierka zahrnuté v balíku účtovníctva zahrnuté v balíku účtovníctva zahrnuté v balíku účtovníctva
  299 € / rok
Objednať
399 €/ rok
Objednať
599 €/ rok
Objednať
MINI
Účtovných položiek v cene 100 ks
Každá ďalšia účtovná položka 1,30 €
Účtovné poradenstvo v cene 2 hod.
Daňové priznanie a účtovná závierka zahrnuté v balíku účtovníctva
399 €/ rok
Objednať
COMFORT
Účtovných položiek v cene 300 ks
Každá ďalšia účtovná položka 1,20 €
Účtovné poradenstvo v cene 3 hod.
Daňové priznanie a účtovná závierka zahrnuté v balíku účtovníctva
599 €/ rok
Objednať
PDF


Cena je splatná vopred pri prevzatí účtovných dokladov s možným doplatkom za účtovné položky nad rámec po zaúčtovaní účtovných dokladov. Uvedené ceny sú bez DPH.

Za účtovnú položku sa považuje pohyb v účtovnom denníku (napr. vystavená faktúra, pokladničný doklad, interný doklad, pohyb na bankovom účte, DPH na daňovom doklade).

Mesačné vedenie účtovníctva

Zahŕňa odovzdávanie účtovných dokladov na zaúčtovanie na mesačnej báze. Účtovník dodané doklady bezodkladne zaúčtuje a informuje Vás o vybraných hospodárskych ukazovateľoch Vašej spoločnosti. V prípade potreby spracuje a podá aj daňové priznanie ku DPH a súvisiace výkazy.
Najbežnejšia forma vedenia účtovníctva vhodná pre zabehnuté obchodné spoločnosti alebo spoločnosti, ktoré už sú registrované pre DPH. Registrácia pre DPH totiž predpokladá mesačné (eventuálne kvartálne) podávanie daňových priznaní ku DPH a súvisiacich výkazov. Mesačné vedenie účtovníctva taktiež zabezpečí priebežný prehľad o hospodárení Vašej spoločnosti, takže Vám umožní včas splniť zákonné povinnosti na odvrátenie tzv. krízy spoločnosti alebo povinnosti podľa konkurzných predpisov.


BASIC STANDARD PREMIUM INDIVIDUAL
Účtovných položiek v cene 30 ks 100 ks 300 ks dohodou
Každá ďalšia účtovná položka 1,40 € 1,20 € 1,00 € dohodou
Účtovné poradenstvo v cene 0,5 hod. 0,75 hod. 1 hod. dohodou
  49 € / mesiac
Objednať
139 €/ mesiac
Objednať
349 € / mesiac
Objednať
dohodou
Objednať
STANDARD
Účtovných položiek v cene 100 ks
Každá ďalšia účtovná položka 1,10 €
Účtovné poradenstvo v cene 0,75 hod.
149 €/ mesiac
Objednať
PREMIUM
Účtovných položiek v cene 300 ks
Každá ďalšia účtovná položka 1,00 €
Účtovné poradenstvo v cene 1 hod.
349 € / mesiac
Objednať
INDIVIDUAL
Účtovných položiek v cene dohodou
Každá ďalšia účtovná položka dohodou
Účtovné poradenstvo v cene dohodou
dohodou
Objednať
PDF


Cena je splatná mesačne na základe zaúčtovaných účtovných položiek a vykonaných úkonov za predchádzajúci kalendárny mesiac. Uvedené ceny sú bez DPH.

Za účtovnú položku sa považuje pohyb v účtovnom denníku (napr. vystavená faktúra, pokladničný doklad, interný doklad, pohyb na bankovom účte, DPH na daňovom doklade).

Cenník účtovných služieb nad rámec balíkov

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu 50 €
Súhrnný výkaz pre DPH 15 €
Daňové priznanie a účtovná závierka 250 €
Účtovné poradenstvo 50 € / hodina

Cenník spracovania miezd

Mzdová agenda jedného zamestnanca 15 € / mesiac
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti 15 € / zamestnanecMám záujem o vedenie účtovníctva

    
Typ subjektu:  *
 
 
 
Názov firmy:  *
Balík služieb:  *
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:    *
Poznámka: