Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Davis & Morgan Právne služby Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Zápis zmien v obchodnom registri

Zápis zmeny údajov v obchodnom registri pre našich klientov zabezpečuje externá advokátska kancelária za výhodných podmienok. V uvedených informatívnych cenách je zahrnutý súdny poplatok za zápis zmeny údajov v obchodnom registri a vzťahujú sa na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zmena obchodného mena

Zariadenie zápisu nového obchodného mena do OR.
Objednať
105 €s DPH 116 €

Zmena sídla

Realizácia zmeny sídla spoločnosti vrátane zápisu do registra.
Objednať
105 €s DPH 116 €

Zmena osobných údajov

Aktualizácia adresy bydliska konateľa alebo spoločníka v OR.
Objednať
115 €s DPH 128 €

Zmena konateľov

Odvolanie a vymenovanie konateľa alebo zmena spôsobu jeho konania.
Objednať
115 €s DPH 128 €

Zmena spoločníkov, prevod podielu

Realizácia prevodu alebo prechodu obchodného podielu.
Objednať
135 €s DPH 152 €

Zmena predmetu podnikania

Rozšírenie alebo zúženie predmetu činnosti s ohlásením na ŽÚ.
Objednať
135 €s DPH 152 €

Zvýšenie základného imania

Zápis vyššieho základného imania do obchodného registra.
Objednať
135 €s DPH 152 €

Zmena konečného užívateľa výhod

Identifikácia KUV, jeho zápis do OR alebo aktualizácia jeho údajov.
Objednať
35 €s DPH 42 €

Zápis viacerých zmien súčasne

V prípade, že potrebujete perspektívne realizovať viacero zmien v spoločnosti, je vhodné ich realizáciu spojiť do jedného návrhu. Takéto riešenie prináša úsporu nákladov v podobe súdneho poplatku. Vzťahuje sa na zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným a nezahŕňa tzv. iné zmeny v spoločnosti (zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy).

Viaceré zmeny
bez prevodu obchodného podielu

Realizácia viacerých zmien v spoločnosti bez prevodu obchodného podielu. Cena je vrátane súdneho poplatku.
Objednať
145 €s DPH 164 €

Viaceré zmeny
s prevodom obchodného podielu

Viac zmien v spoločnosti aj so zmenou spoločníka. Súdny poplatok a zmena konečného užívateľa výhod v cene.
Objednať
170 €s DPH 194 €

Iné zmeny v spoločnosti

Zníženie základného imania, zriadenie alebo zmena prokúry, zmena právnej formy, realizácia rozdelenia alebo zlúčenia spoločností ako aj vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti sú náročnejšie zmeny vyžadujúce splnenie viacerých povinností na ich úspešnú realizáciu.

Cena je určená individuálne na základe konkrétnych požiadaviek klienta podľa náročnosti prípadu.

Zahraničné osoby v spoločnosti

Spracovanie prípadu s cudzím prvkom zabezpečuje advokát za doplatok. Obvykle zahŕňa manipuláciu so zahraničnými listinami (dokladmi totožnosti, výpismi z registra trestov, výpismi z obchodného registra, atď.) a komunikáciu v anglickom jazyku.

Príprava bilingválnej dokumentácie na realizáciu zmien v spoločnosti v slovensko-anglickom znení je možná za doplatok.
50 €s DPH 60 €

Osobné stretnutie s advokátom

Realizácia zmien v spoločnosti môže prebehnúť aj pri osobnom stretnutí s advokátom v našej kancelárii. Advokát s Vami prekonzultuje situáciu v spoločnosti a navrhne Vám najvhodnejší spôsob vykonania požadovaných zmien. V prípade potreby na počkanie spracuje dokumenty a odovzdá Vám ich aj s pokynmi pre podpísanie.

Osobné stretnutie s advokátom je možné za doplatok.
50 €s DPH 60 €

Postup realizácie zmien v spoločnosti

On-line na diaľku

 1. Vyplníte on-line objednávku s údajmi Vašej spoločnosti.
 2. Odkomunikujeme s Vami požadované zmeny.
 3. Vykonáte platbu na základe vystavenej faktúry.
 4. Zašleme Vám spracované dokumenty na podpísanie.
 5. Podpíšete, overíte a doručíte nám dokumenty podľa našich pokynov.
 6. Podáme návrh na zápis do obchodného registra a uhradíme súdny poplatok.
 7. Informujeme Vás o zápise do obchodného registra.
Objednať

Pri osobnom stretnutí s advokátom

 1. V on-line systéme si rezervujete termín stretnutia s advokátom.
 2. Na osobnom stretnutí s advokátom prekonzultujete Vaše požiadavky a uhradíte cenu za službu v hotovosti.
 3. Advokát na počkanie spracuje dokumenty, jednotlivo Vám vysvetlí ich účel a dá Vám pokyny pre ich podpísanie.
 4. Podpíšete, overíte a doručíte nám dokumenty podľa pokynov.
 5. Podáme návrh na zápis do obchodného registra a uhradíme súdny poplatok.
 6. Informujeme Vás o zápise do obchodného registra.
Rezervovať stretnutie s advokátom

Najčastejšie otázky
k zápisu zmien
v obchodnom registri


Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
Ako dlho trvá zápis zmeny údajov v obchodnom registri?
Zákonná lehota na zápis je 2 pracovné dni od pridelenia veci na súde vyššiemu súdnemu úradníkovi. V praxi je to obvykle 5 pracovných dní od prijatia podpísaných dokumentov od klienta. Predseda súdu môže lehotu predĺžiť o ďalších 10 dní z prevádzkových dôvodov. V praxi nie je dodržiavaná lehota na zápis najmä zo strany Okresného súdu Bratislava I, kde registrové konanie nezriedka trvá niekoľko týždňov.

Je cena za zápis zmeny údajov v OR konečná?
Cena zahŕňa právne služby v súvislosti so zápisom do OR a súdny poplatok vo výške 33 EUR. V prípade rozširovania predmetu činnosti uvedená zahŕňa získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na neobmedzený počet voľných živností. Viazané a remeselné živnosti sú možné za doplatok vo výške 31,50 EUR s DPH / ks. Získanie oprávnenia na výkon činnosti podľa osobitných predpisov (napr. taxislužba, nákladná cestná doprava, agentúra dočasného zamestnávania, atď.) je možné za doplatok. Zahrnuté nie sú notárske poplatky za overenie podpisov na strane klienta.

Potrebujem občiansky preukaz s čipom?
Nie. Postačí, ak príslušné dokumenty vlastnoručne podpíšete. V prípade vybraných dokumentov sa vyžaduje úradné overenie pravosti podpisu u notára alebo na matrike.

Aká je lehota na podanie návrhu na zápis zmeny údajov v OR?
Zákon stanovuje, že v prípade, ak dôjde v spoločnosti ku zmenám (napr. valné zhromaždenie rozhodne o vykaní zmien v spoločnosti), je štatutárny orgán (konateľ) povinný podať návrh na zápis zmeny údajov v lehote 30 dní.

Od kedy sú účinné zmeny v spoločnosti?
Zmena obchodného mena, zmena sídla, zvýšenie základného imania, zníženie základného imania a ustanovenie prokuristu sú účinné až zápisom do obchodného registra, ktorý má konštitutívny účinok. Vymenovanie a odvolanie konateľa ako aj prevod obchodného podielu sú účinné už rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (resp. nadobudnutím účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu). Rozšírenie predmetu činnosti o živnosti je účinné kvalifikovaným ohlásením nových živností na živnostenskom úrade a následný zápis nových živností do OR má iba deklaratórny účinok.

Ako vhodne zmeniť predmet činnosti staršej spoločnosti?
Označenie živností sa v minulosti pomerne často menilo. Preto nie je vhodné pri rozširovaní činností vychádzať z činností, ktoré majú v obchodnom registri zapísané iné (staršie) spoločnosti. Voľné živností odporúčame voliť podľa aktuálneho Zoznamu odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností, ktorý frekventovane vydáva Ministerstvo vnútra SR. Viazané a remeselné živnosti sú taxatívne vymedzené v prílohe č. 1 a 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Aktuálneho sprievodcu výberom predmetu činnosti nájdete aj v našej poradni.

Aký je vzťah spoločníka, konateľa a prokuristu v s. r. o.?
Spoločník je osobou, ktorá je majiteľom obchodného podielu v spoločnosti. Rozhoduje o tom, aké bude obchodné meno spoločnosti, aký bude predmet jej činnosti, ako sa naloží s dosiahnutým hospodárskym výsledkom spoločnosti a najmä kto bude konateľom spoločnosti. Konateľ je štatutárnym orgánom, teda osobou, prostredníctvom ktorej spoločnosť navonok koná. Konateľ môže byť kedykoľvek odvolaný rozhodnutím jediného spoločníka alebo valného zhromaždenia spoločnosti, ak má spoločnosť viacero spoločníkov. Spoločník teda rozhoduje o tom, kto bude konateľom spoločnosti, spoločník však nemôže v mene spoločnosti konať, dokiaľ nie je do funkcie konateľa vymenovaný. Podobné postavenie ako konateľ má prokurista, ktorý je spravidla splnomocnený na všetky úkony v mene spoločnosti okrem scudzovania a zaťažovania nehnuteľností, pokiaľ tak nie je výslovne v udelení prokúry uvedené. Prokuristu menuje spoločník (resp. valné zhromaždenie). Zákon pripúšťa, aby bol spoločník zároveň konateľom alebo prokuristom spoločnosti.

Aké podmienky musí spĺňať nový konateľ, prokurista a spoločník s. r. o.?

Spôsobilosť osôb v spoločnosti s ručením obmedzeným:

konateľ  s.r.o. prokurista  s.r.o. spoločník  s.r.o.
daňový dlh neposudzuje sa neposudzuje sa nesmie byť v zozname daňových dlžníkov
dlh na sociálnom poistení neposudzuje sa neposudzuje sa nesmie byť v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne
dlh na zdravotnom poistení neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa
exekúcia v SR nesmie mať
žiadnu exekúciu
neposudzuje sa nesmie mať
žiadnu exekúciu
bezúhonnosť skúma sa pri ohlasovaní živnosti (nezahladené odsúdenia v súvislosti s podnikaním) skúma sa pri ohlasovaní živnosti (nezahladené odsúdenia v súvislosti s podnikaním) neposudzuje sa
právna subjektivita fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ / OECD alebo má povolenie na pobyt v SR fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ / OECD alebo má povolenie na pobyt v SR fyzická alebo právnická osoba, tuzemská alebo zahraničná bez obmedzenia
Objednávka zmien v spoločnosti


 
IČO firmy:   *
Spôsob realizácie:  *
Typ služby:
Zadajte prosím nové obchodné meno:
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:  *
Poznámka:


Informácia pre klienta: Objednávka je nezáväzná. Právne služby zabezpečuje
Kompan k. s. advokátska kancelária, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava